Ubezpieczenia Warta i HDI

logo warta

Przed­siębiorstwo dzi­ała na pol­skim rynku od 1920. Pier­wotną formą prawną towarzystwa była spółdzielnia.

Do TUiR „Warta” należy Towarzystwo Ubez­pieczeń na Życie „Warta” (TUnŻ Warta SA).

W roku 2012 TUiR Warta SA nowymi udzi­ałow­cami spółki stały się: niemiecka grupa Talanx oraz japońska firma Meiji Yasuda. Firmy prze­jęły towarzystwo za 770 mln euro.

Dnia 28 grud­nia 2012 r. TUiR „WARTASA połączyła się z HDI Aseku­racja TU SA. W ten sposób pow­stało drugie pod wzglę­dem wielkości towarzystwo ubez­pieczeń majątkowych na pol­skim rynku.

Zobacz też: