Co zrobić w przypadku szkody?

Zobacz: Tele­fony assistance

Szkody i roszczenia zgłaszamy na infolinii lub stronie inter­ne­towej poszczegól­nych zakładów ubez­pieczeń. Numery infolinii i adresy stron dostępne są na polisach i potwierdzeni­ach ubezpieczenia.

Ter­min zgłoszenia szkody

Szkody z ubez­pieczeń turysty­cznych i pomocy dro­gowej (Assis­tance) zgłaszamy naty­ch­mi­ast po ich zaist­nie­niu, w prze­ci­wnym wypadku zakład ubez­pieczeń może odmówić zwrotu kosztów pomocy (pogo­towia, leczenia zagranicą, trans­portu medy­cznego, holowa­nia pojazdu itd.)

Szkody z auto­casco, ubez­pieczeń majątkowych: mieszkań, domów i firmy zgłaszamy w ter­minie podanym przez właś­ciwe towarzystwo ubez­pieczeniowe. Zazwyczaj są to trzy do sied­miu dni od dnia zaist­nienia szkody. Wyjątkiem jest tutaj szkoda pole­ga­jąca na kradzieży lub dewastacji pojazdu lub mienia w domu, fir­mie itd. Zdarze­nie takie zazwyczaj musi zostać niezwłocznie zgłos­zone na policji i tego samego dnia w towarzys­t­wie ubezpieczeniowym.

Szczegóły zawarte są Ogól­nych warunk­ach ubez­pieczenia.

Kluc­zowe jest jego zgłosze­nie w ter­minie. Doty­czy to wszys­t­kich ubez­pieczeń – turysty­cznych, pomocy dro­gowej, auto­casco, ubez­pieczeń majątkowych: mieszkań, domów i dzi­ałal­ności gospodarczej.

Wyjątkiem od tej reguły jest zgłosze­nie szkody z obow­iązkowego ubez­pieczenia odpowiedzial­ności cywilnej posi­adaczy pojazdów mechan­icznych, które nie przedaw­nia się i można zgłosić szkodę później, jed­nak ze względów prak­ty­cznych warto to zro­bić w możli­wie najszyb­szym terminie.

Ter­min zgłoszenia określony jest w Ogól­nych warunk­ach ubez­pieczenia.

Tele­fony assis­tance poszczegól­nych ubezpieczycieli:

Infolinia Assis­tance PZU:

Allianz Assis­tance:

Hes­tia Car Assistance:

Warta Moto Assistance:

HDI Moto Assistance:

Com­pensa Assistance

Assis­tance Generali

Wiener Assis­tance

Proama Assis­tance

Axa Assis­tance