Kim jesteśmy?

Biuro Ubez­pieczeń Szuster to mul­ti­a­gencja ubez­pieczeniowa, jedna z najdłużej dzi­ała­ją­cych agencji ubez­pieczeniowych w Pszczynie.

Ubez­pieczenia w Pszczynie

Biuro w Pszczynie dzi­ała od sierp­nia 2000 r. Mieści się w cen­trum miasta, w budynku Starostwa Powia­towego w Pszczynie (wejś­cie od strony parkingu wewnętrznego). Dzięki takiej lokaliza­cji ubez­piecze­nie OC samo­chodu, ubez­piecze­nie AC i Assis­tance możesz wykupić zaraz po jego zarejestrowaniu.

Ofer­u­jemy dobór najko­rzyst­niejszego ubez­pieczenia spośród oferty sprawd­zonych firm ubez­pieczeniowych, takich jak:

 • PZU
 • Allianz
 • Hes­tia
 • Warta i HDI
 • Gen­er­ali
 • Com­pensa
 • Inter­Risk
 • Wiener
 • Uniqa
 • Proama
 • AXA

Spec­jal­izu­jemy się w ubez­pieczeni­ach komu­nika­cyjnych OC, auto­casco, NNW, assis­tance, kom­plek­sowych ubez­pieczeni­ach budynków, mieszkań i firm. Pole­camy ubez­pieczenia turysty­czne i indy­wid­u­alne NNW. Dzięki dużemu doświad­cze­niu jesteśmy w stanie doradzić opty­malny wari­ant ubez­pieczenia w korzyst­nej cenie.