Ubezpieczenia Allianz

Allianz SE to niemieckie przed­siębiorstwo ubez­pieczeniowe dzi­ała­jące w 70 kra­jach na całym świecie.

Allianz obsługuje 78 mln klien­tów, świad­cząc im usługi z zakresu ubez­pieczeń majątkowych, na życie oraz zarządza­nia akty­wami. W niek­tórych kra­jach spółka prowadzi także dzi­ałal­ność bankową.

logo allianz

Ofer­u­jemy ubezpieczenia:

  • Komu­nika­cyjne (Auto Casco, OC, NNW)
  • Emery­talne
  • Wiele innych

Zobacz też: