Oferta ubezpieczeń

W naszej ofer­cie można znaleźć ubezpieczenia:

Majątkowe

 • Ubez­pieczenia budynków i lokali mieszkalnych
 • Ubez­pieczenia mieszkań
 • Ubez­pieczenia mienia ruchomego od wszys­t­kich ryzyk
 • Ubez­piecze­nie Autocasco
 • Ubez­piecze­nie jachtów śródlądowych

Komu­nika­cyjne

 • OC kierow­ców pojazdów mechanicznych
 • Auto­casco
 • NNW dla kierowcy i pasażerów
 • Pomoc dro­gowa

Kom­plek­sowe Ubez­pieczenia Firm

 • ubez­pieczenia korporacyjne
 • ubez­pieczenia małych i śred­nich firm (MiŚ)

Ubez­pieczenia Odpowiedzial­ności Cywilnej

 • OC w życiu prywatnym
 • OC z tytułu prowad­zonej dzi­ałal­ności zawodowej
 • OC z tytułu prowad­zonej dzi­ałal­ności i posi­adanego mienia
 • OC sportow­ców, instruk­torów sportowych i orga­ni­za­torów imprez sportowych

Ubez­pieczenia turystyczne

 • Koszty leczenia za granicą
 • Ubez­piecze­nie następstw nieszczęśli­wych wypad­ków (NNW)
 • Ubez­piecze­nie odpowiedzial­ności cywilnej, (OC)
 • Ubez­piecze­nie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego w kraju i za granicą.

Doradztwo ubez­pieczeniowe

Ofer­u­jemy pomoc w zakre­sie wyboru najlep­szej i naj­tańszej propozy­cji spośród ofert pię­ciu najczęś­ciej wybier­anych firm ubezpieczeniowych:

 • PZU
 • Allianz
 • Warta
 • HDI
 • Ergo Hes­tia
 • Com­pensa
 • Gen­er­ali
 • Uniqa
 • Inter­Risk
 • Proama
 • Wiener
 • AXA

Skon­tak­tuj się z nami!