Ubezpieczenia PZU

Grupa Kap­i­tałowa Powszech­nego Zakładu Ubez­pieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z najwięk­szych insty­tucji finan­sowych w Polsce, a także Europie Środkowo-​Wschodniej. Trady­cje PZU się­gają 1803 roku, kiedy pow­stało pier­wsze na ziemi­ach pol­s­kich towarzystwo ubezpieczeniowe.

logo pzu

Zobacz też: